Bible

 

Efeso 6:10-18

Magtiwala sa Dios hale sa saimong puso asin dae magsarig sa sadiring kaaraman. Asin sa gabos mong guibo, ipagpasalamat mo sa Kagurangnan, huli ta guigibuhon nyang matanos an saimong dalan.

 

Roma 6:23

Huli ta an bayad nin kasalan iyo an kagadanan; alagad an ugay nin Dios iyo an buhay na dai nin katapusan dian ki Cristo Jesus na satong Kagurangnan.

 

Roma 6:8

Alagad ipinamimidbid nin Dios an saiyang sadiring pagkamoot sa sato, huli ta kan kita magña parakasala pa, si Cristo nagadan dahel sato.

 

Marcos 6:4

Alagad sinabihan sinda ni Jesus, "An propeta minimidbid maski saen, pwera sa sadiri niyang banwa, kadugo asin pamilya.