24 September 2010

AGUI-AGUI NI DONA FLOSERFIDA ASIN NI DON JUAN TIÑOSO


1
Halangcao na Virgen Abogada Nuestra

dating maugayon na parasorog sia
tabangan mo gñani halipot cong ciencia
caining ioosip na sarong novela

Pinaglalaom co an pagcaherac mo
Virgen na nagñidam sa Verbo Divino
tagñaning manoltol an isusurat co
na pakinabagñan nin capua tauo.

Cun caya po gñani o magña tugang co
aco minahagad dikit na selencio
paghinaniog gñani camahalan nindo
can sarong bareta na sasabihon co

Duman sa ciudad sa Reinong Ungria
bantog na Don Diego can nabubuhay pa
haloyon nang aldao na nabalo sia
asin iguang aqui apat na princesa.

An matua gñani gñaran Dña Juana
icadua naman ining Dña Laura
inihong icatolo an gñaran Flora
asin an icaapat Dña Floserfida.

Nagpaorog orog cagayonan ninda
siring sa bitoon o sarong cometa
cun caya pa gñani sinda an daraga
papagñaninohan paghilgñon nin mata

2
Orog pa sainda ining icaapat
ining Floserfidang dai nin casugad
an cahalimbawa idtong sarong burac
na sa Jarden gñani sia minabucad

Balakid na gayo an nagñagtutuyo
Hade man Principe taga ibang Reino
Duque, COnde, Marques magña Caballero
parating nasakat sa real Palacio

Tara ini sinda lihisan co gñona
iyo cong sabihon hade sa Valencia
an gñaran si Artus daculang monarea
Dña Blanca naman iyo an esposa

Iguang sarong aking principeng hagbayon
Don Juan Tiñoso, gñaran manoyoon
dai nin cabarang lalaking magayon
mabagsic, malicsi orog pa sa rigon

Aki siang maboot iguang cabanalan
pagñaco sa Dios Hadeng calagñitan
asin an saro pa iguang cabagsican
patin may devocion sa Virgen na Mahal

tara an nangyari cadtong sarong aldao
lipogñao dumatong sa Principeng mahal
huminilig sia ta nagpuropasiar
caidtong plaza caiyan cahadean
Tolos pagcatogñod duman cadtong fuerta
Principe lominaog sa carcel nagdagos na
an mauot nin puso hihilgñon nia
an gabos na priso, vivisitahon pa

Digdi nia nadagñog idtong panambitan
an magña pagtagñis macaporopogñao
nin sarong Giganteng pinagdudusahan
sarong bartolina an namomogtacan

Na an pag-agagha an olay iniho
o principe gñaya na cagurangnan co
magdalita Señor na hinaniogon mo
acong nagtatagñis sarong pobreng preso.

No comments:

Post a Comment