10 September 2010

PAMIBI KI NUESTRA SENORA DE PENAFRANCIA


Lilingya man sa sako, O maheherakon na lna,
Virgen de Peñafrancia, an saimong mahamis na mga
mata asin kaheraki man ako na minadolok saimo,
pano nin pagsolsol. Ampona an sakong familia, an
sakong mga pinsan, katood asin parasorog. Tabangi
an saimong mga devotos, si buhay pa asin mga gadan
na orog na idtong maninigo kong tabangan. Sa oras
nin sakong mga pag-alaman, kakundian asin pagtios,
orog na sa sakuyang pagkagadan, antabayi man ako
sa atubang nin Saimong Mahal na Aki. Tanganing
matindogan asin matabangan mo ako, sabihi na ako
devoto mo na dara nin dakulang pagsarig sa saimong
pag-ampon minaluhod sa saimong pamitisan sa
paghagad kan saimong mahalagang pagtabang.
Nuestra Señora de Peñafrancia, pamibian, tabangi,
rangaha asin ligtasan man ako. Amen.

Download original 1600x1200 Penafrancia Wallpaper

No comments:

Post a Comment