26 September 2010

CABAYONG TABLA: BUHAY NI DON PRINCIPE DON JUAN ASIN SI PRINCESSA DONA MARIA


1
Nagtao nin galang sa saindo gabos
sa magña madunong o aki pang pospos
acong minalagda historiang masayod
sa sacong pag-iisip togotan man logod.

An magña sacayan can panahon una
may apat na bitis iyong naghihila
gñonian magña tugang sato nan nakita
igua na nin pacpac naglalayog na makina.

Dai man nagsala can enot na aldao
an hula sa sato nin magña magurang
kitang magña aki maheling ta gñonian
sari-sari sana magña gñagñalasan.

Can magña panahon olay ponograpo
asin pa an iba gñaran na de cuno
gñonian man manangad nagpaca-totoo
sato nang nakita an gñaran na radio

Igua na nin auto na nagdadalagan
magña telepono asin cine dian
vapor eroplano daing pagdarang-gan
dian sa tinampo maghay paglunadan
2
Idtong magña hula totoo mananggad
dai suminala sa banal na surat
na con domunong na an liualang liuat
magña sari-sari dian magluluas.

Bayaan co mona testong iniho
na mapapadapit cainihong mundo
an sarong historia an isosonod co
na Cabayong Tabla an isosonod co.

Gñonian poponan co an sarong historia
na gñinagñaranan na Cabayong Tabla
agua man nin cuerdas na orog caogma
na agui sa daga asin itaas pa.

Oh Dios na halangcao may capangyarihan
acong ovejas mo saimong tabagñan
na macapaglagda o maca pag saysay
na sarong historia na orog carahay.

Ta ica an Virgen na orog caogma
itaas nin lagñit sarong emperadora
an sacong pag-iisip dagdagan mo Ina
na dai cumolang an sacong historia.

Magña Evangelistang apat iyong cagsurat
digdi sa kinaban iyong nagtalastas
iyong pag sonodon na pigpapahayag
si-iisay man digdi mundong maliuanag.

Hagad co saindo na aco tabagñan
an sacuyang isip asin boot na man
na macapaglagda sa saindo gñonian
nin sacuyang dila na macapag saysay.

Sa catiriponan gñaran auditorio
selinciong cadikit an hinahagad co
hinanioga tabi an sasabihon co
na sarong historia gñonian sa saindo.

Can magña panahon nin tiempong haloy na
digdi sa kinaban can nabubuhay pa
ining sarong Hade na si Don Mendoza
iyong naghahade sa Reinong Valencia.

Iguang sarong aki na pinacamahal
si Don Juan baga iyo an pagñaran
marhay an ugale sa kiisay pa man
tolos mina cuyog pag sogo nin gurang.

Asu sarong aldao an oras malipot
ining si Don Juan saiyang inapod
dai man nahaloy sia dominuloc
an boot nin ama mag agom na logod.


No comments:

Post a Comment