23 September 2010

HISTORIA CAN VIDA NIN SIETE INFANTES NA MAGNA AQUI NI BUSTO DE LARA - PRIMERA PARTE


1

Caidtong panahon Españang banuaan
may dua catauo magtugang na mahal
si Rubio Velasquez sa lalaking gñaran
asin Doña Sancha an babae naman.

Idtong Doña Sancha napagñagom sia
can aki ni Señor Gonzalo de Lara
an apod can gñaran si Busto de Lara
nagñaki nin pito nagadan an ina.

Dorogñan, pig-aki an pitong lalaki
idtong magcarambal an sa libro sabi
asin ta paradis an gayon na labi
cayacon apodon ay Siete Infante.

Idtong magturogang Infantes de Lara
pararehong cosog, caisogan ninda
nabaretanghayag na catacataca
pinagcatacutan bilog na Morisma

Si Rubio Velasquez Villarin na señor
sa pitong sobrino tunay na amaon
napacasal gñani sa sarong magayon
na si Doña Lambra gñaran con apodon.

Sabihon pa baga an ogmang totoo
pagcasal sainda can aldao na idto
ogmang gayagaya kinamtan na gayo
magña panaohon grandes maguinoo.

2

Tara sa pagcacan duman sa lamesa
an novia nagtaram na si Doña Lambra
tadao nagtucao man Infantes de Lara
magña akion pa makiharampang na.

An de Larang gñohod aking icapito
iyong sominimbag gñaran si Gonzalo
lamesa nin Hade minatucao aco
gurano pa baga lamesang iniho.

Agom ca pa sana ni Señor Villarin
baco pa man Reina, marhay ca na saguin
dimo cami sucat sopogon nin siring
sa dacul na tauo matang naghihiling.

Sa angot ni lambra sa ki Don Gonzalo
pinalagan tolos nin dugo an vaso
olay sa oripon lacao ulaan mo
an gubing sa hauac Gonzalong letrado.

ta ugaleng dati can enot na aldao
bububuan dugo an na aangotan
tanda gñaning sayod can saiyang buhay
na iyong mapatod canayon madamay.

Nagsonod man tolos oripon na hayag
gubing ni Gonzalo sa dugo tinogmac
saca dumalagan an tulin di hamac
na sa cagurangnan dumoloc nangad.

Angot si Gonzalo dai nin casama
oripon linamag, lapnot an espada
an guinibo lalang nin Señorang Lambra
tolos sinocloban can saiyang saya.

Sa lugar man sana can saiyang tinabon
guinadan man tolos nagtagong oripon
dagñan paghiling co sa sacong amaon
sa ining Don Rubio damay sa canayon.

Sa bagay na idto sabihon pa baga
pagtagñis sa agom caidtong si Lambra
sa saimong sobrino guinibong venganza
icagagadan co na daing pagsala.

Con di mo bogtacannin bolong na tapal
sa saimong sobrino na capagpahasan
maghohogot acong rogaring magadan,
di magñagñanogon sa capot con buhay.

An simbag nin Conde sa agom na ragña
baga man aram co na icang may sala
pagcamoot simo orog sa sainda
ama nia, aki iyong magdudusa.

No comments:

Post a Comment